A keresztelés szertartása

A szentség kiszolgáltatásakor a legfontosabb mozzanat, amikor a keresztelendő fejére háromszor vizet öntenek, és közben a keresztelő pap e szavakat mondja: „N., én téged megkeresztellek az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A víz a megtisztulást és az új életet jelképezi. Ehhez járul még a krizmával (=szent olaj) való megkenés, a fehér ruha és az égő gyertya, ami a megkeresztelt tisztaságára, ill. hit világosságára utal.

 

A keresztelés szertartásának részletei:

Pap: Kedves keresztény hívek! A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudjuk, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életben részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.
Kedves szülők! Ti is azért hoztátok el újszülött gyermeketeket ide, az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és szentlélekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos Testének, az Egyháznak tagjává legyen.
Krisztus Egyházának nevében kérdezem: Mi a gyermek neve?

Szülők: N.

Pap: A gyermek védőszentje tehát Szent N. lesz. Mit kértek Isten Egyházától N. számára?

Szülők: A keresztséget.

Pap: Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?

Szülők: Vállaljuk.

Pap: Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?

Keresztszülők: Megígérjük.

Pap: N.! Nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a közösségnek a nevében most megjelöllek a kereszt jelével.

(A pap minden kísérő szöveg nélkül keresztet rajzol a gyermek homlokára, majd így szól:)

Pap: Kedves szülők és keresztszülők! Jelöljétek meg ti is a gyermek homlokát Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek szent jelével!

(Miután a szülők és a keresztszülők megjelölték a gyermeket, kezdődik az igeliturgia, amely Evangéliumból és rövid homíliából áll, amely a keresztség szentségéről, valamint a a szülők és keresztszülők kötelességeiről szól. A homília után egyetemes könyörgések következnek:)

Pap: Kedves testvéreim! Kérjük a mindenható Istent, hogy árassza irgalmát erre a gyermekre, valamint szüleire, keresztszüleire és minden megkeresztelt emberre!
Álld meg, Urunk, akit a kereszttel megjelöltünk, hogy élete egész folyamán nyíltan megvallja Krisztust, az Isten Fiát!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket.

Pap: Add, Urunk, hogy szülei és keresztszülei szavát és példáját követve az Egyház élő tagjaként fejlődjék!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket.

Pap: Add, Urunk, hogy Krisztus összes tanítványai, akik a keresztségben egy testté lettek, mindig megmaradjanak a hit és a szeretet egységében!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket.

(Az egyetemes könyörgések után a pap így szól a jelenlévőkhöz:)

Pap: Most pedig a keresztelendő gyermek és a magunk számára kérjük Isten szentjeinek közbenjárását!
Szentséges Szűz Mária, Isten anyja,

Mind: Könyörögj érettünk!

Pap: Keresztelő Szent János,

Mind: Könyörögj érettünk!

Pap: Szent József,

Mind: Könyörögj érettünk!

Pap: Szent Péter és Szent Pál apostolok,

Mind: Könyörögjetek érettünk!

(Ajánlatos más szenteket is segítségül hívni, kiváltképpen a keresztelendő védőszentjét. A befejező könyörgés mindig a következő:)

Pap: Istennek minden szentjei,

Mind: Könyörögjetek érettünk!

(Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért és a keresztség előtti megkenés:)

Pap: Mindenható örök Isten! Te azért küldted Fiadat a világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, és helyet adjon nekünk a Te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, tedd őt szent Fölséged templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne! Krisztus, a mi Urunk által.

Mind: Amen.

Pap: Védelmezzen meg téged Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek ereje! Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Mind: Amen.

(A pap – semmit sem mondva – megkeni a keresztelendő homlokát a keresztelendők olajával.)

Keresztelés

(A keresztvíznél a pap ezekkel vagy más hasonló szavakkal szól a jelenlevőkhöz:)

Pap: Imádkozzunk, kedves testvéreim, hogy a mindenható Atyaisten vízből és Szentlélekből új életet ajándékozzon ennek a gyermeknek!

A víz megáldása

(A húsvéti idő kivételével a keresztvizet inden egyes alkalommal frissen kell szentelni, de húsvéti időben is el kell mondani az alábbi hálaáldásokat, csupán a befejező könyörgés változik.)

Pap: Jóságos Atyánk! Te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az istengyermekség új életét.

Mind: Áldunk téged, Istenünk.

Pap: Te vízből és Szentlélekből minden megkeresztelt embert egy néppé teszel Fiadban, Jézus Krisztusban.

Mind: Áldunk téged, Istenünk.

Pap: Te szívünkbe öntöd szereteted Lelkét, és általa szabaddá teszel minket, hogy a te békédnek örvendjünk.

Mind: Áldunk téged, Istenünk.

Pap: Te a megkeresztelteket választod ki arra, hogy örömmel hirdessék minden népnek szent Fiad Evangéliumát.

Mind: Áldunk téged, Istenünk.

Pap: (ha a víz még nincs megáldva)
Álld + meg kegyesen ezt a vizet, amellyel megkereszteljük N. szolgá(ló)dat, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen! Krisztus, a mi Urunk által.

Mind: Amen.

Pap: (ha már megáldott keresztvíz áll rendelkezésre, azaz húsvéti időben)

E megáldott víznek titokzatos ereje által add meg kegyesen a lelki újjászületést N. szolgá(ló)dnak, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élte legyen! Krisztus, a mi Urunk által.

Mind: Amen.

Ellentmondás a sátánnak, és a hit megvallása

Pap: Kedves Szülők és Keresztszülők! A gyermeknek, akit az Egyház színe elé hoztatok, Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és Szentlélekből. Neveljétek majd őt szent hitünk tanítása szerint! Féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék benne, és azt a bűn soha meg ne fertőzze. Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott ide benneteket, és így készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésével járó kötelességeket. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a szent keresztségben! Mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán tegyetek tanúságot hitetekről! Ez az Egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg gyermeketeket.
Ellene mondotok-e a sátánnak?

Szülők, keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: És minden cselekedetének?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: És minden csábításának?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a Katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Ez a mi hitünk. Ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

A keresztség kiszolgáltatása

(A pap most a keresztvízhez szólítja a családot, majd kérdést intéz a szülőkhöz és a keresztszülőkhöz, megnevezve a gyermeket:)

Pap: Akarjátok-e, hogy N. elnyerje a keresztséget az Egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk?

Szülők és keresztszülők: Akarjuk.

(A pap erre megkereszteli a gyermeket, mondva:)

Pap: N., én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.

(Keresztelés közben az anya vagy az apa tartja a gyermeket: tarthatja azonban a keresztszülő is, ha a hívek ragaszkodnak a régi szokáshoz.)

A keresztség hatását megvilágító szertartások

Keresztség utáni megkenés

(A pap ezután így szól:)

Pap: A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, megszabadított téged a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked. Most pedig felken téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjed az örök életet.

(A pap krizmával megkeni a megkeresztelt homlokát.)

Fehér ruha átadása

Pap: N., a keresztségben új teremtménnyé lettél, és Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele! Hozzátartozóid szava és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizd az örök életre!

Égő gyertya átadása

(A pap most a kezébe veszi az égő húsvéti gyertyát, vagy egy arról meggyújtott gyertyát, átadja az apának, vagy a keresztapának.)

Pap: Vegyétek Krisztus világosságát! Kedves szülők és keresztszülők! Rátok van bízva a világosság: a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan, hogy gyermeketek, akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaként járja az élet útját! Maradjon állhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazában.

Befejező szertartás

Pap: Szeretett testvéreim! Ez a kis gyermek, aki a keresztségben újjászületett, most már az Isten gyermeke: nemcsak névleg, hanem a valóságban is. A bérmálásban elnyeri majd a Szentlélek ajándékainak teljességét; amikor pedig az Úr oltárához járul, részesül az Ő áldozati lakomájából, és Istent az Egyházban Atyjának szólítja.
A szent keresztségben mi is mindnyájan Isten fogadott gyermeki lettünk. Ezért tehát – a most megkeresztelt kisded nevében és a saját nevünkben is – imádkozzunk együtt úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított minket imádkozni!

(Miután mindnyájan elmondták a Miatyánkot, a pap áldással bocsátja el a jelenlévőket.)

Pap: Testvéreim! A mindenható Atyaistennek, az ő egyszülött Fiának és a Szentléleknek irgalmába és kegyelmébe ajánlunk benneteket. Isten óvja mindnyájatok életét, hogy a hit fényében járva eljussatok – és veletek együtt mi is eljussunk – a megígért boldogságra!

Mind: Amen.

Pap: És áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek!

Mind: Amen.

Pap: Menjetek békével!

Mind: Istennek legyen hála!